DLS - Systemy kontroli LED

JUST Normlicht / DLS - Systemy kontroli LED

Digital Light Systems (DLS)

– DLS – DIGITAL LIGHT SYSTEMS

adJUST LEDcalibration professional

adJUST DLS Calibration PRO v2

8026,00 
adJUST LEDcontrol professional

adJUST DLS Control PRO v2

5812,00 

DLS Color Control Center v7

DLS Color Control Center v8

DLS Color Proof Light 6B

23247,00 
Color proofStation 0B 13

DLS Color proofStation 0B 10

38499,00 
Color proofStation 0B 13

DLS Color proofStation 0B 13

29274,00 
Color proofStation 0B 13

DLS Color proofStation 0B 5

31795,50 
LED Color Viewing Light M HYBRID

DLS Color Viewing Light 2.0 M HYBRID

28588,28 
LED Color Viewing Light XL HYBRID

DLS Color Viewing Light 2.0 XL HYBRID

64206,00 
LED Color Viewing Light L

DLS Color Viewing Light v7 L

15006,00 
LED Color Viewing Light S D65/D50

DLS Color Viewing Light v7 S

10209,00 

DLS Color Viewing Light v7 XL

18696,00 

DLS Color Viewing Light v7 XXL

29557,00 

DLS Color Viewing Light v8 L

17408,00 

DLS Color Viewing Light v8 L HYBRID

18487,00 

DLS Color Viewing Light v8 S

11320,00 

DLS Color Viewing Light v8 S HYBRID

11845,00 

DLS Color Viewing Light v8 XL

21753,00 

DLS Color Viewing Light v8 XL HYBRID

22915,00 

DLS Color Viewing Light v8 XXL

33930,00 

DLS Color Viewing Light v8 XXL HYBRID

37334,00 

DLS Harmony Room v7