Regulamin

Regulamin

Regulamin

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego art24.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod art24.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Zakłady Artystyczne ART Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

A. Regulamin sprzedaży prowadzonej przez sklepy stacjonarne Zakłady Artystyczne ART Sp. z o.o. znajduje się w informacji zamieszczonej pod adresem: www.art24.pl/ 
B. Sklep Internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.art24.pl i jest prowadzony przez:

Zakłady Artystyczne ART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku,

ul. Zakopiańska 34/10a,

80-139 Gdańsk,

NIP 583-001-04-15,

REGON: 190595690,

KRS 0000152026:  wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

C. Dane kontaktowe:
a) adres pocztowy: Zakłady Artystyczne ART Sp. z o.o., ul. Zakopiańska 34/10a, 80-139 Gdańsk
b) adres poczty elektronicznej: biuro@art.com.pl
c) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 58 302 3000

2.1   Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod art24.pl .
2.2  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3  Sklep internetowy, działający pod JUST-Normlicht.eu, prowadzony jest przez Zakłady Artystyczne ART Sp. z o.o.
2.4  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5  W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.6  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa fima Zakłady Artystyczne ART Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.7  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu art24.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.8  Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1   Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2   Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3  Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4  Firma Zakłady Artystyczne ART Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Zakłady Artystyczne ART Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Zakłady Artystyczne ART Sp. z o.o.
3.5  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy Zakłady Artystyczne ART Sp. z o.o.
3.6  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7  Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Zakłady Artystyczne ART Sp. z o.o.,
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową art24.pl, podejmując kolejne
czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c.) metody płatności,
d.) sposobu dostawy,
e.) czasu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Zakłady Artystyczne ART Sp. z o.o., zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa
5.1   Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2  Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą 40 PLN.
Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3  Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
5.4  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu: www.art24.pl/content/3-regulamin-sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności
6.1   Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki
6.2  Klient ma możliwość uiszczenia ceny przelewem na numer konta bankowego: 76 1090 1098 0000 0000 0901 5909 ,

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1  Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres:

Zakłady Artystyczne ART Sp. z o.o
ul. Zakopiańska 34/10a
80-139 Gdańsk

7.2  Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.3  Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
7.4  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Zakłady Artystyczne ART Sp. z o.o
ul. Zakopiańska 34/10a
80-139 Gdańsk

7.5  Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6  Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1  Zakłady Artystyczne ART Sp. z o.o jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2  Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@art.com.pl. Firma Zakłady Artystyczne ART Sp. z o.o zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3  Zakłady Artystyczne ART Sp. z o.o nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1  Zakłady Artystyczne ART Sp. z o.o podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2  Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zakłady Artystyczne ART Sp. z o.o o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Zakłady Artystyczne ART Sp. z o.o, ul. Zakopiańska 34/10a 80-139 Gdańsk lub mailowo pod adres biuro@art.com.pl.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5  Zakłady Artystyczne ART Sp. z o.o zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Ochrona danych osobowych

10.1 Administratorem danych osobowych Klientów jest ART.
10.2 ART przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
a) sprzedaży Towarów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą;
b) świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez dostarczenie usług związanych z możliwością prowadzenia konta na stronie www.cortland.pl na podstawie zgody wyrażonej poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego;
c) marketingowym na podstawie dodatkowo wyrażonej zgody.
10.3 Klient przekazuje swoje dane osobowe ART dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta oraz uniemożliwia przekazywanie informacji marketingowych w przypadku braku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
10.4 Każda osoba, której dane osobowe ART przetwarza, ma prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądanie należy skierować na adres siedziby ART lub na adres mailowy: rodo@art24.pl.
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: 22 531 03 01, infolinia: 606-950-000).
10.5 ART powołał Inspektora Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, można się skontaktować w następujący sposób: 
a) listownie na adres: ul. Zakopiańska 34/10a, 80-139 Gdańsk;
b) telefonicznie: +48 58 303 25 33
c) przez e-mail: rodo@art24.pl
10.6 ART zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta lub wycofania zgody na dalsze przetwarzanie. ART może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec ART lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń ART lub do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega ART.
10.7 ART chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
10.8 Dostęp do danych osobowych Klienta będą mieli pracownicy i współpracownicy ART, a także podmioty współpracujące z ART oraz świadczące na rzecz ART usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, finansowe, logistyczne, marketingowe.
10.9 Dane osobowe, zebrane w celu:
a) świadczenia usług sprzedażowych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

  • reklamacyjnej obsługi Klientów;
  • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ART lub Klientowi;
  • wypełnienia obowiązku prawnego ART (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

b) świadczenia usług marketingowych do chwili cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
c) świadczenia usług drogą elektroniczną do chwili usunięcia konta przez Klienta z systemu.
10.10 Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

XI. Newsletter

11.1 Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez ART. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
11.2 W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów ART, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez ART. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

 

XII. Cookies

12.1 ART wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta podczas przeglądania strony Sklepu Internetowego. Pozwalają one na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze stroną Sklepu Internetowego.
12.2 Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze strony Sklepu Internetowego przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego, dostosowywanie stron Sklepu Internetowego do potrzeb i oczekiwań danego Klienta badanie ruchu Klienta w ramach Sklepu Internetowego.
12.3 Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Klienta.
12.4 Klient może w każdym czasie wyłączyć cookies w swojej przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze strony Sklepu Internetowego będzie mniej wydajne, użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Sklepu Internetowego.
12.5 Szczegółowe informacje na temat cookies można znaleźć w Polityce Prywatności www.art24.pl

 

XIII. Postanowienia końcowe
13.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Zakłady Artystyczne ART Sp. z o.o a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
13.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Zakłady Artystyczne ART Sp. z o.o a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu
Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zakłady Artystyczne ART Sp. z o.o.
13.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
13.4 Umowy ze ART zawierane są w języku polskim.
13.5 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2021 r.